Naturen og områderne omkring Skørringe

Naturen og områderne omkring Skørringe

Spor i landskabet omkring Skørringe

Der er fornylig blevet etableret op til flere landskabsspor i området omkring Skørringe. Disse har til formål at gøre den smukke og fredelige natur lettere tilgængelig for borgere og turister. Ruterne, der begiver sig igennem områdets meget varierende natur bestående af moser, søer, enge og skove, kan ses på nedenstående kort:

Kortet er taget fra folderen “Præsteskoven-Skjørringe-Virket Sø”.

Hvis disse ruters placering sammenholdes med møllernes udtænkte areal kan det ses, at møllerne vil blive synlige og vil kunne høres i landskabssporet. At opsætte kæmpevindmøller her vil gå imod hele ideen om at gøre naturen tilgængelig og attraktiv, hvis den alligevel skal beskæmmes af møllestøj og udsigten til store møllevinger.

For at læse mere om sporene, klik her.


Borremosen og Præstemosen

Skørringe er omkranset af skove og søer, hvor der er et rigt og varieret dyreliv. Nogle af de største søer er de gamle mosesøer Borremosen og Præstemosen, der ligger idyllisk og uforstyrrede, og som indgår som væsentlige elementer af de omtalte landskabsspor. Borremosen er især vigtig at tage hånd om, da den er hjemsted for den sjældne og fredede Stor kærguldsmed. Mosen er derfor også udpeget som et Natura-2000 habitatområde, og er beskyttet af særlige EU-direktiver. Støjen fra kæmpevindmøller vil derfor være i direkte modstrid med denne udpegning.

Borremosen, foråret 2016.

Hannenovskoven danner ramme om mange flere naturoplevelser foruden disse, som der kan læses om i Naturstyrelsens folder “Fristed på Falster”.

Stor kærguldsmed (foto af Torben Hviid)


Havørne og flagermus – Skørringes fredede dyreliv

Områderne omkring Skørringe er, som skrevet, hjemsted for mange dyr, men også i særlig grad de bevingede. I Skørringe Østerskov yngler fredede havørne, der er ved at være et kendetegn for Guldborgsund Kommune. Dette mener vi, er en vigtig sag at værne om, og hensigten om at placere kæmpevindmøller så tæt på en havørnerede går imod ethvert ønske om, at gøre noget godt for naturen. Ørne- og fugledrab forårsaget af vindmøller er desværre ikke uhørt, og så længe møllerne kan placeres andre steder end ved ørnenes beboelser, er det en fuldstændig unødvendig risiko at løbe.

Flagermus er også talrige i naturen omkring Skørringe. Borremosen og dens bredere betegnelse som Listrup Lyng huser den sjældne bredøret flagermus, men mange af Danmarks 17 fredede arter er ifølge Naturstyrelsen at finde i Skørringe og omegn. Kæmpevindmøller og flagermus er en fatal kombination. Undersøgelser har vist, at flagermusene ikke kun dør på grund af kollisionsskader med møller, men også grundet indre blødninger og lungekollaps forårsaget af de markante ændringer i lufttrykket som store møllevinger producerer. Værre er det, at møllerne aktivt tiltrækker flagermusene. Derfor har en undersøgelse fra Aarhus Universitet også anbefalet, at vindmøller bør placeres op til 5 kilometer fra væsentlige flagermusområder. (s. 15)


Landsbyerne

Det har været en prioritet for Kommunen at udvælge mølleområder med få husstande, for at mindske møllernes påvirkning af naboernes ve og vel. Skørringe er dog, foruden dets store naturværdier, også omgivet af flere landsbyer, der alle vil blive påvirket af lavfrekvent og almen møllestøj. De tættest placerede byer tæller blandt andre Nyby og Virket, men langt flere vil blive inddraget i møllernes nærzone, som eksempelvis Falkerslev, Gundslevmagle, Lillebrænde, Maglebrænde, Ovstrup, Sørup og Torkilstrup. Dette vil sige, at møllerne vil indgå som dominerende elementer i landskabet for alle disse byer, og vil unægtelig have en indflydelse på huspriser og områdets overordnede attraktivitet som fristed og naturområde. Kommunens ønske om at friholde borgerne for møllernes indvirkning, er, med andre ord, umuligt. Koblet med forskningens uvished om kæmpevindmøllers påvirkning af helbredet er det derudover højst uansvarligt af Kommunen at udsætte borgerne for potentielle gener.