Vores formål

Vi er en gruppe af borgere, der kæmper imod opstillingen af kæmpevindmøller på Skørringe Gods på Falster. Vi er ikke imod vindmøller generelt set, men mener ikke, at de skal stå på land. Havmølleenergi er billigere og bedre for samfundsøkonomien, samt generer ingen naboer.


SENESTE NYT

20-05-20
Åbent brev til Byrådet i Guldborgsund Kommune

Kære Byrådspolitikere.

Vi vil gerne henlede jeres opmærksomhed på en række problemstillinger, som vedrører miljørapporten for Vennerslund Energi- og Naturpark, og som vi finder utilstrækkeligt belyst.

Vi citerer ordret fra side 6 i miljørapporten:

Bevaringsværdigt landskab
Projektområdet ligger i et bevaringsværdigt landskab (jordbrugsområde med særlige natur- og landskabeinteresser), hvor etablering af større tekniske anlæg generelt ikke må finde sted.Samfundsmæssigt nødvendige anlæg kan dog tillades, hvis de udformes, så de tager mest muligt hensyn til landskaber, natur og kulturminder. Vindmøllerne og solcelleanlægget tilgodeser samfundsmæssige interesser ved at øge produktionen af vedvarende energi og reducere udledningen af CO2.” i

Som vi ser det, prøver man her at retfærdiggøre nødvendigheden af at få lov til at ødelægge et bevaringsværdigt landskab.

Vi vil derfor gerne i det følgende stille spørgsmålstegn ved, om projektet overhovedet tilgodeser samfundsmæssige interesser? Vi mener nej! Det er muligt at opføre vindmøller på andre lokaliteter, eksempelvis på havet.

Fem af møllerne i projektet er på et lavbundsareal ii, som skal holdes fri for tekniske anlæg. Staten vil gerne lave lavbundsarealer om til natur for at formindske udledning af CO2. iii

Hvor meget CO2 vil der blive udledt ved anlæggelse af dette projekt på et lavbundsareal?

En rapport fra tidligere på året fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) iv konkluderer, at det i mange tilfælde bedst kan betale sig at holde naturen fri for vindmøller, da udledning ved grundvandssænkning ved anlægsarbejde ofte vil udlede mere CO2, end projektet kan reducere CO2-udledningen med.

I dette tilfælde vil der oveni være en sænkning af vandstanden under hele projektets levetid, og dermed en konstant øget udledning af CO2. v

Her savner vi tallene for, hvor meget CO2, der vil blive udledt ved en grundvandssænkning under anlægsprocessen på Vennerslund samt under den videre drift.

Derudover skal man huske at fratrække den CO2-reduktion, der forsvinder, når de velfungerende møller bliver taget ned, hvilket er nødvendigt, for at dette projekt kan blive til noget. vi

Kommer møllerne til at producere den forventede strøm?

I indstillingen fremgår det at møllerne forventes at producere ca. 90.000 MWh pr. år. vii Det vil sige ca. 15.000 MWh pr. mølle pr. år. Vindressourcerne ved Vennerslund er imidlertid ikke meget bedre end ved Knuthenborg viii, hvor den bedste mølle i 2018 producerede 8.824 MWh ix (tallene fra 2019 er ikke tilgængelige endnu).

Ud fra dette kan man jo have sine tvivl om, hvor meget møllerne på Vennerslund kommer til at producere.

Har vi på nuværende tidspunkt brug for flere landvindmøller?

Ifølge en rapport fra Energistyrelsen producerer vindmøller på land ca. 30 pct. x af deres totale produktion i den tiendedel af tiden, hvor vinden er kraftigst. Sagt på en anden måde: I dette tidsrum bliver der produceret så meget energi, at vi på nuværende tidspunkt slet ikke formår at bruge den. Det er så at sige ren og skær overproduktion.

Derfor ser man tit møller holde stille i blæsevejr. Eksempelvis betalte den tyske systemoperatør Tennet i årets tre første måneder vindmølleejere for at få lukket ned for strømproduktion fra vindmøller i Danmark svarende til mere end en femtedel af hele det vestdanske elforbrug i perioden. xi

For havvindmøller ser tallene noget bedre ud. Der er det kun lidt over 20 pct. af energien, der bliver produceret i den kritiske tiendedel af tiden, hvor det blæser kraftigst. Men ikke nok med det; havvindmøller producerer ikke bare mere jævnt, de producerer også mere end halvanden gang så meget pr. installeret MW-kapacitet.

På Energistyrelsens hjemmeside kan man se, at der er tretten nye havvindmølleparker i pipeline, xii hvilket jo stiller spørgsmålet; bliver der nogensinde brug for strøm fra flere landmøller?

Hvis dette projekt overhovedet vil medføre en CO2-reduktion, vil den da være så stor, at den er værd at ødelægge et bevaringsværdigt naturområde for?

Så kunne det tænkes, at byrådet, for klimaets skyld, vil foreslå den klimavenlige godsejer at indgå i et lavbundsprojekt, som tilsyneladende kan medføre en større CO2-reduktion end det foreslåede energiprojekt? Projektet er vel til for klimaet, miljøet og naturens skyld?

På vegne af StilhedTak

Henning Abildgaard
Virketvej 46
4863 Eskilstrup

[i] Miljørapport og miljøkonsekvensrapport Vennerslund side 6
[ii] Miljørapport og miljøkonsekvensrapport Vennerslund side 12
[iii] https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/udtagning-af-lavbundsjorder/
[iv] https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2650166
[v] Miljørapport og miljøkonsekvensrapport Vennerslund side 12
[vi] Miljørapport og miljøkonsekvensrapport Vennerslund side 27
[vii] Beslutningssag: Planforslag Vennerslund Energipark
[viii] https://www.skm.dk/media/5361/afgifts-og-tilskudsanalysen-delanalyse-6.pdf side 143
[ix] https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/maanedsdata_2002_2017.xlsx
[x] https://www.skm.dk/media/5361/afgifts-og-tilskudsanalysen-delanalyse-6.pdf side 173
[xi] https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article12125394.ece
[xii] https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline


21-06-19
Skrivelse om Sundhedsundersøgelsens konklusion

Kræftens Bekæmpelse har igennem flere år arbejdet på en undersøgelse af vindmøllers indflydelse på helbredet. Konklusionen på denne undersøgelse er nu udgivet, og vi har i Stilhedtak lavet en skrivelse med vores kommentarer hertil. Denne skrivelse var vi i går i byrådssalen for at dele ud til politikerne under byrådsmødet. Skrivelsen kan læses ved at trykke på nedenstående link:
Skrivelse om Sundhedsundersøgelsen


06-01-19
Kom til borgermøde d. 12. januar kl. 14 i Torkilstrup Forsamlingshus

Vi holder et borgermøde d. 12. januar kl. 14 i Torkilstrup Forsamlingshus for borgere, der er imod kæmpevindmølleprojektet på Skørringe Gods. Til mødet vil der være mulighed for at få indsigt i, hvilke muligheder du har angående søgsmål for tab af ejendomsværdi i forbindelse med møllerne, samt få vejledning og inspiration til at indsende høringssvar til kommunen. Adressen er Torkilstrup Forsamlingshus, Lillebrændevej 60. Vel mødt!


20-12-18
Høringsperioden for idefasen for kæmpevindmølleprojektet på Skørringe er i gang

Høringsperioden løber fra d. 21. december til og med d. 31. januar 2019.

Læs ideoplægget til vindmølleprojektet og hvordan du indsender et gyldigt høringssvar her:
https://www.guldborgsund.dk/da/Nyt/2018/dec/HOE_SkoerringeEnergipark.aspx


19-11-18
Byrådet arbejder videre med projektet – nærzonekort for møllerne

Et uenigt byråd stemte torsdag d. 15/11 for at gå videre med udarbejdelse af en ny lokalplan for vindmøller ved Skørringe – 20 var for og 9 var imod (DF, Enhedslisten og Dorthe Sølling (G)). Derfor har vi udarbejdet følgende nærzonekort for møllerne ved Skørringe med tre afstande angivet: 1,5 km, 3 km og 4,5 km:

Nærzonen er den administrative betegnelse for arealer, der ligger mindre end 4,5 km fra møllerne. Det er inden for denne zone, at der erfaringsmæssigt opleves gener ved møllerne i form af støj, skyggekast og ejendomsværditab. Inden for nærzonen vil møllerne også optræde som dominerende elementer i landskabet, og vil altså kunne ses tydeligt. Det er altså især de lokale beboere inden for denne zone, der vil blive påvirket af de eventuelle Skørringe-møller.

For ældre nyheder besøg vores nyhedsarkiv.